ME15 Plateau Sakura 1

ME15 Plateau Sakura 1

57.00 €

2 Soupe et 2 salade choux
16 maki, 12 sushi et 18 sashimi